DUURZAME ENERGIE

In onze showroom hebben wij enkele duurzame energie systemen opgesteld. De meeste van deze systemen zijn inbedrijf en kunt u werkend bekijken.

Uiteraard hebben wij voor het ontwerpen, instaleren en onderhouden van deze duurzame energie oplossingen in de loop van de jaren een ruime schat aan ervaring opgebouwd.

Wij zullen u daarom eerlijk adviseren omtrent de aanschaf van duurzame energie systemen,  voor- en nadelen en de terugverdientijd.

 

Duurzame energie, iedereen spreekt erover, maar wat is het?

Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Vormen van duurzame energie:

• Warmtepomp met bronboring (bodemwarmtewisselaar)
• Lucht-luchtwarmtepomp
• Lucht-waterwarmtepomp
• Zonneboilersystemen
• Zonnestroom panelen (PV-systeem)

 Warmtepomp met bronboring (bodemwarmtewisselaar)

De werking van een warmtepomp met koudemiddel is in wezen die van een koelkast.

Bij een koelkast wordt door de verdamper warmte onttrokken aan de te koelen producten, en wordt dit via de condensor afgegeven aan de buitenlucht. Bij een warmtepomp wordt deze warmte onttrokken aan elementen van het milieu (bodem, lucht, water…) en naar het verwarmingssysteem gevoerd. Het kringproces van het koelmiddel gebeurt volgens eenvoudige natuurkundige wetten. Het koudemiddel, een vloeistof die reeds op lage temperatuur kookt, loopt in een kring en wordt achtereenvolgens verdampt, gecomprimeerd, gecondenseerd en ontspannen.

Met dit systeem wordt het mogelijk om een woonhuis, winkel of bedrijfsgebouw energiezuinig te verwarmen en koelen, over het algemeen wordt er gekozen voor vloerverwarming, wandverwarming en/of ventilator convectoren.

718px-Circuit_warmtepomp_svg(1)

Bronsystemen:

Waterhoudende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Open en gesloten systemen
Er zijn twee verschillende systemen voor ondergrondse energieopslag bekend:

1. Open systemen – Open grondwatersystemen (doubletten, recirculatie) staan in open verbinding met watervoerende pakketten en gebruiken grondwater dat via een beperkt aantal buizen wordt onttrokken en geïnfiltreerd. Het grondwater wordt via een warmtewisselaar geleid om daarna weer in de bodem te worden geïnfiltreerd. Het onttrekken en infiltreren gebeurt op enkele tientallen tot ruim honderd meter diepte, afhankelijk van waar zich een geschikt watervoerend pakket bevindt.

2. Gesloten systemen – Bodemwarmtewisselaars staan niet in open verbinding met grondwater, maar maken gebruik van water met een antivriesmiddel dat wordt rondgepompt door een gesloten systeem in de bodem. Het systeem bestaat uit U-vormige buizen van polyethyleen, zogenaamde collectoren, die in een boorgat worden geplaatst. De thermische energie in de bodem wordt door middel van geleiding via de buiswanden overgedragen aan een warmtewisselaar. Er wordt onderscheid gemaakt in een horizontale, ondiepe variant en een verticale, diepe variant. Bodemwarmtewisselaars kunnen tot een diepte van tientallen tot meer dan honderd meter reiken. Dergelijke systemen zijn over het algemeen kleinschalig en worden vooral in de woningbouw en kleine utiliteitsbouw toegepast.

Lucht/lucht warmtepomp:

Bij lucht/lucht-warmtepompen wordt de warmte gehaald uit de buitenlucht en wordt het huis (ruimte die men wenst op te warmen) opgewarmd door middel van een luchtblazer. Dit is eigenlijk de omgekeerde werking van een koelkast. Deze toestellen worden in hoofdzaak gekozen voor hun functie als airconditioning maar kunnen door middel van een klep omgeschakeld worden naar de functie van warmtepomp. De investeringskostprijs van dit type ligt relatief laag in vergelijking met de rest.

Bij dit systeem moet u denken aan een airconditioning welke in de zomer kan koelen en in de winter zal verwarmen.

Lucht/water warmtepomp:

Bij lucht/water warmtepompen wordt de energie uit de lucht gehaald en opgepompt tot een hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Dit is een ideaal systeem voor een verwarming van een woning. Het water dient meestal slechts tot 38°C opgewarmd te worden, waardoor een erg hoge COP-waarde bereikt kan worden door de lage condensortemperatuur. Daarnaast is het ook nog mogelijk om met lucht/water warmtepompen te koelen. Dit verhoogt het comfort in de woning.

Dit systeem kan relatief goedkoop naast een bestaande cv-ketel geplaatst worden en voorziet voor een groot gedeelte van het jaar voor warmte in de woning, bij koudere buitentemperaturen schakelt de warmtepomp uit en verwarmd de cv-ketel het gebouw.
Bij een lage temperatuur verwarming zoals vloerverwarming en/of wandverwarming is een cv-ketel niet nodig, tevens kan de warmtepomp koelen in de zomer en een boiler opwarmen voor de warmwatervoorziening.

Zonneboilersystemen:

Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water.

Werking zonneboiler:

Een zonneboiler maakt gebruik van de door de zon afgegeven warmte. Deze warmte wordt opgevangen door een collector (1) en overgedragen op een vloeistof (water met antivries) die zich in een buizensysteem onder het oppervlak van de collector bevindt. Doormiddel van een pompje wordt deze vloeistof door een leiding gepompt (4) die door het watervat (2) loopt. Hierdoor wordt de warmte over het hele systeem verdeeld en wordt het water warm. Het opgewarmde water wordt vervolgens via een naverwarmer (3) het huis in geleid, waar het geconsumeerd kan worden (5).

zonneboiler

Zonneboilers bestaan in de regel dus uit een collector (oppervlakte tussen de 2 en 5,5 m2), een buizensysteem, een pomp, een voorraadvat (tussen de 80 en 240 liter water), een naverwarmer en diverse (temperatuur-)sensoren. De naverwarmer is nodig, omdat de zon in ons land niet altijd voldoende energie geeft om het water warm te houden (denk aan de winter en aan bewolkte dagen).

Bij een te lage temperatuur zorgt de naverwarmer via conventionele middelen dat het water op een koudere dag in ieder geval minimaal 60 graden warm is. Dit is nodig om de legionellabacterie te doden. De pomp wordt aangeschakeld zodra de temperatuur van de collector hoger is dan de temperatuur in het voorraadvat. Is deze situatie omgedraaid, dan wordt de pomp stilgezet.

Zonnestroom panelen:

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse ’Photo-Voltaic’) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd.

zonnepaneel

De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart.

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De fotovoltaïsche opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden (netgekoppeld systeem), in accu’s opgeslagen worden (voor verlichting of bijvoorbeeld voor communicatiesystemen op afgelegen plekken) of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven (autonoom systeem).

Koppeling aan het elektriciteitsnet

Zonnepanelen worden via een inverter (omvormer) aan het elektriciteitsnet gekoppeld, andere slaan overtollige energie op in een accu. De omvormer wordt aan het elektriciteitsnet gekoppeld en geeft de energie die niet wordt gebruikt door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden zijn netgekoppelde decentrale opwekkers.

Terugverdientijd:

Een zonneboiler kan ongeveer de helft van al het warme water verwarmen van een gemiddeld huishouden. Dat komt overeen met zo’n 170 m3 aardgas, of 120 euro per jaar. De rest van warmte voor het water komt bijvoorbeeld van uw cv-combiketel. Door het naverwarmen staat u als bezitter van een zonneboiler nooit onder een koude douche. Intussen wordt wel de helft minder CO2 uitgestoten, zo’n 300 kilo per jaar.

Met de huidige energieprijzen verdient u de aanschaf van een zonneboiler niet terug via de besparing op de energiekosten. Met subsidie kan dat wél. Huiseigenaren (maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties) kunnen tot en met volgend jaar nog subsidie aanvragen voor zonneboilers via het digitale aanvraagformulier, te vinden op de website www. senternovem.nl. Subsidie kan ook achteraf aangevraagd worden. Het aanvragen is eenvoudig, want dit kan digitaal.